Enquête september 2018

Afgelopen juni 2018 hebben 391 inwoners van de Binnenstad-Java meegedaan aan het leefbaarheidsonderzoek van de wijkraad. In het totaal hebben 391 bewoners de enquête ingevuld. De bruikbare respons van de enquête bedraag 15 %.
In het onderzoek is o.a. gekeken naar de tevredenheid van de inwoners over het wonen, de ervaren eenzaamheid, verkeersveiligheid in de wijk en de betrokkenheid van inwoners bij wijkactiviteiten.

Hieronder een kort grafisch overzicht waarbij u kunt zien hoe er is gereageerd op de belangrijkste vragen uit de enquête

Samenvatting

Waardering voor de woonomgeving.
Het merendeel van de inwoners waardeert vooral de winkels en de ligging aan het water, de nabijheid van de zeedijk en de bereikbaarheid van andere voorzieningen (zoals de huisarts, het politiebureau, de speeltuintjes en de bibliotheek).

Contact tussen de bewoners.
De inwoners zijn doorgaans tevreden met één of meerdere aspecten van contact.
Het meest gewaardeerd wordt het onderlinge contact van de inwoners, het respect dat inwoners onderling voor elkaar hebben, en het feit dat mensen elkaar met rust laten.

Verbeterpunten.
De leefbaarheid van de Binnenstad-Java kan volgens de inwoners op een aantal punten worden verbeterd.
Allereerst willen inwoners meer groen en een beter onderhoud van het groen zien.
Voorts is meer parkeergelegenheid gewenst en moeten foutparkeerders eerder beboet worden.
Verder hebben de inwoners een voorkeur voor laagbouw en dient er meer toezicht te zijn op achterstallig onderhoud van de gebouwen.
Het tegengaan van (drugs)overlast en zwerfvuil zou prioriteit moeten hebben, alsook de winkelleegstand in de wijk.

Verkeersveiligheid.
Een kwart van de inwoners vindt dat de verkeersveiligheid niet verbeterd hoeft te worden. De inwoners die dit wel willen, noemen vooral de volgende verbeterpunten:

De Blokken (eenrichtingsbeleid handhaven),
Burgemeester Geillstraat (hardrijden en foutparkeren tegengaan),
Oostelijk Bolwerk (hardrijden en busverkeer beperken),
Van Steenbergenlaan (beter overzicht verkeerssituatie),
Nieuwediepstraat (maatregelen treffen tegen gevaarlijke bocht), Kennedylaan/Schuttershofweg (betere ligging oversteekplaats en minder drukte),
Axelstraat (beter overzicht verkeerssituatie),
De Veste/Scheldeboulevard (betere ligging oversteekplaats) en
Scheldekade (hardrijden en asociaal rijgedrag tegengaan).

Eenzaamheid.
De inwoners hebben meerdere ideeën om eenzaamheid in de wijk te bestrijden.
De meest genoemde ideeën hangen samen met het organiseren van activiteiten voor eenzame bewoners, het inzetten van vrijwilligers voor bezoek aan huis en vervoer naar activiteiten. Verder het stimuleren van contact tussen de buurtbewoners en mensen die kampen met eenzaamheid, waarbij het contact wordt geïnitieerd door de buurtbewoners of de eenzame personen zelf.

Activiteiten.
De inwoners bezoeken vooral muziekactiviteiten in de wijk, op afstand gevolgd door wijkraadvergaderingen, creatieve en sportactiviteiten.
Het merendeel van de inwoners heeft geen behoefte aan meer activiteiten in de wijk. Driekwart van de inwoners is bekend met het wijkcentrum De Triangel en weet wat het te bieden heeft.
Van de inwoners die niet of nauwelijks weten wat De Triangel doet, wil de helft meer weten over de activiteiten in het wijkcentrum. Eén op de drie inwoners heeft behoefte aan een wijkcentrum.