Doelstelling

De wijkraad streeft ernaar de volgende doelen te bereiken:

  • Het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.
  • Betrokkenheid van bewoners onderling en bij hun woonomgeving.
  • Optimale communicatie tussen bewoners enerzijds en de gemeente en andere organisaties anderzijds

De wijkraad tracht haar doel te bereiken door:

  • Het instellen van onderzoeken naar behoeften en noden van de bewoners in de wijk.
  • Algemene wijkbelangen naar officiĆ«le instanties toe te behartigen
  • Het organiseren / ondersteunen van evenementen in de wijk.
  • Alle wettelijke middelen aan te wenden die het gestelde doel bevorderen.
  • Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente, het college van B&W en andere instanties over zaken die belangrijk zijn voor de woonomgeving/beleving.